ประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
5. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าร่วมประชุม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)