ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการภาพรวม โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น.
1. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง (Virtual Interactive Conference Room) สรุปผลการดำเนินการโครงการภาพรวม โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)