อบรม หลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565”

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม เวลา 15.30 น. – 16.30 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) และถ่ายทอดสด Facebook Live