เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
6. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
7. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทั้ง กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันสวดบทสวดโพชฌังคะปะริตตัง และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และมีพระพลานามัยแข็งแรง โดยประกอบพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กว่า 200 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์