อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ E-Book”

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ E-Book” โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom