เข้าร่วมกิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มรร.”

วันพุธที่ 9 พ.ย. 2565 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มรร.” โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกลุ่มร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อร่วมระดมความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์