ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) TOR ระบบบริหารจัดการ เพื่อศึกษา ทบทวน กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ
5. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) TOR ระบบบริหารจัดการ เพื่อศึกษา ทบทวน กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบเทคโนโลยรสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรมาใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานในองค์กร รวมไปถึงการยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการค่ะ #ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์