ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 21/2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 21/2565 ณ โดยวาระการประชุมที่สำคัญประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อม
✔ การจัดกิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พบประชาคม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
✔ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (แบบออนไลน์) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
✔ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
✔ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (สัญจร) วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยกา รมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์