ประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ
4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
6. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้จัดประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)