คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจพัสดุประจำปี 2565 ได้ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ของบุคลากร

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจพัสดุประจำปี 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้
1. นางสาวสมพร มานะวะ
2. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว
3. นายบุญญา วาสี
4. นางทัศนีย์ กระโจม
5. นางสาวสมหมาย สุขเกษม
6. นายประสาร โปร่งธุระ
7. นางสาวพิไลพร วงษา
8. นายภิญโญ สารนาถ
9. นายจักรภพ ยิ้มงาม
10. นางสาวณิญาน์ภัสส์ บัตรเจริญ
11. นางสาลินี บุญนาค
ได้ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ของบุคลากร เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของครุภัณฑ์ทั้งหมด