ให้สัมภาษณ์และปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ร่วมกันพิจารณารายละเอียดระบบบริหารงานวิชาการ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หน่วยงานบริหารบุคคล
2. กองนโยบายและแผน
3. งานบริหารทั่วไป (คลังพัสดุ)
4. หน่วยงานคลัง (การเงิน/บัญชี)
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานทะเบียนนักศึกษาและจัดเก็บรายได้
เพื่อให้สัมภาษณ์และปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Soft Skill ร่วมกันพิจารณารายละเอียดระบบบริหารงานวิชาการ ในการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP : Enterprise Resources Planning) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์