กษีณาลัย ๒๕๖๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรม “กษีณาลัย ‘๖๕” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ ๑) นางวาสนา เทียนกูล บรรณารักษ์ ๒) นางสาวรัชนี รักษาจิตร์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดกจกรรมดังกล่าว ณ หอสมุดกลาง (ในเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ
“จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *