ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทL
2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings