ประชุมบุคลากรหน่วยงาน ICT เพื่อร่วมพิจาณางบประมาณประจำปี 2566

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุมบุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อร่วมพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)