อบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 – 22 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 – 29 กันยายน 2565 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมเอซีไอโอเอ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
– Cybersecurity Awareness and Cybersecurity Governance
– Infoemation Security Technical Domains
– Personal Data Protechtion Act (PDPA)
– Cybersecurity Preventive and Detective Actions
– Cybersecurity Web Security – Web Application Security

วิทยาการดังนี้
1. ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์
2. ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
3. อาจารย์ชยธวัช อติแพทย์
4. อาจารย์เจษฎา ทองก้านเหลือง
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)