ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ (รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)