อบรมออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบ Hyflex Classroom”

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบ Hyflex Classroom” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)