ประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผศ.ดร.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์