เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
4. นางสาวณิญาน์ภัสส์ บัตรเจริญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
5. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
6. นางสาวสมหมาย สุขเกษม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
7. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ