โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน” ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางวาสนา เทียนกูล บรรณารักษ์ประจำหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวิทยากรในการอบรม