ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโรงเรือน เคลื่อนย้าย และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
✅ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
✅ ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
✅ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
✅ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
✅ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
✅ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
✅ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
✅ บุคลากรงานอาคารและสถานที่
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)