จัดอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อออนไลน์

วันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) พร้อมวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยวันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565 ได้จัดอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อออนไลน์ โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
3. ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์