วางแผนร่วมกันในการพัฒนา LISA Chatbot

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการได้จัดประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันในการพัฒนา LISA Chatbot ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)