ประชุมเพื่อหารือ Action Plan PDPA

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้เข้าประชุมเพื่อหารือ Action Plan PDPA ร่วมกับ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)