โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
2. ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์