อบรมหลักสูตรระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ให้กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) พร้อมวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 ได้จัดอบรมหลักสูตร ระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ โดยมีวิทยากร ดังนี้

1. ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

2. อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ