เชิญชวนนักศึกษาทุกระดับ สมัครสอบ “หลักสูตร Application Essentials”