ประชุมพิจารณา (ร่าง) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว Privacy Notice

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.

1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ|
2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
4. นางสาวรัชนี รักษาจิตร์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ
5. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
6. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. นางสาว ประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ

ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว Privacy Notice ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)