ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ได้ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565