พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี และว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)