ARIT News

อบรมหลักสูตรระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ให้กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) พร้อมวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 ได้จัดอบรมหลักสูตร ระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ […]

ARIT News

ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)