ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)