ARIT News

อบรมหลักสูตร “กิจกรรมสาธิตการใช้ Website ขององค์กรท่าน”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. 1. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าอบรมหลักสูตร “กิจกรรมสาธิตการใช้ Website ขององค์กรท่าน” โดยมีอาจารย์ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว จัดโดย สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ เพื่อเป็นการติดตามแนวทางการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายประจำคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ #ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมชี้แจงและการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าประชุมชี้แจงและการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ6. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” […]

ARIT News

บรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น ของสำนักวิทยบริการฯ

บรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมผู้ติดตามเข้าเยี่ยมชมบูธ

ARIT News

บุคลากรหน่วยงาน ICT จัดเตรียมบูธ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมบูธ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่นที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 11– 12 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ E-Book”

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ E-Book” โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom