สอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2567″ ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2567” ให้กับนักศึกษากลุ่มที่ 1 (คณะครุศาสตร์)

โดยมีวิทยากร สรุปและเตรียมสอบ ดังนี้
1. อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. อาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ผู้คุมสอบออนไลน์ ดังนี้
1. อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. อาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom