สอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2567″ ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2567” ให้กับนักศึกษากลุ่มที่ 2 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

โดยมีวิทยากร สรุปและเตรียมสอบ ดังนี้
1. ดร.พงศธร ปาลี รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์
2. ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ผู้คุมสอบออนไลน์ ดังนี้
1. ผศ.สุชิน นิธิไชโย ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)