อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2567″ ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2567” ให้กับนักศึกษากลุ่มที่ 1 (คณะครุศาสตร์) โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
2. ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)