อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2567″ ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2567” ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวิทยากร ดังนี้
1. ดร.พงศธร ปาลี รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์
2. ผศ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ผศ.สุชิน นิธิไชโย ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
4. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)