ขอเชิญอบรมหลักสูตร ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล (นวนุรักษ์)