ขอเชิญอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนการสอน งานประชาสัมพันธ์และการตลาดด้วย TikTok