ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์ และซ่อมหนังสือ” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 14 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
1. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
3. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
4. นางสาวจรวยพร แก้วเข้ม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
5. นางสาวธนัฏฐา วัฒนกุล บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
6. นางสาวสมหมาย สุขเกษม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
7. นายธีรพล ปฎิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
ได้ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์ และซ่อมหนังสือ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *