ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ การจัดทำที่คั่นหนังสือและงานวารสาร

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
1. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
4. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
5. นางสาวจรวยพร แก้วเข้ม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
6. นางสาวธนัฏฐา วัฒนกุล บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
7. นายธีรพล ปฎิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ
ได้ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ การจัดทำที่คั่นหนังสือและงานวารสาร ในโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์ และซ่อมหนังสือ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#ขอขอบคุณภาพข่าวจากเรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา