เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบ และยกระดับสมรรถนะดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือเพื่อทดสอบ และยกระดับสมรรถนะดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนาคลังข้อสอบให้มีปริมาณมากขึ้น มีคุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องการสถานการณ์ปัจจุบัน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex