สมุดภาพฉะเชิงเทรา

ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดทำหนังสือ “สมุดภาพฉะเชิงเทรา” เพื่อเป็นการรวบรวมหมวดหมู่ รูปแบบ และประมวลภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ อันเป็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหลักฐานที่ทรงคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้สืบต่อไปในภายหน้า และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับรู้สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ โบราณสถานโบราณวัตถุ ภาพวิถีชีวิต แหล่งชุมชน สภาพบ้านเมือง และภูมิสถาปัตย์ของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ e-book สมุดภาพฉะเชิงเทรา คลิก https://chachoengsao.go.th/photobook/
หรือสามารถยืมได้ที่หอสมุดกลาง (อำเภอเมือง)