ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อจัดทำข้อมูลชุมชนที่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

#ขอบคุณภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *