โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 และแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้รับความรู้และความคิดวิเคราะห์ในการจัดทำแผนดังกล่าว ณ หอสมุดกลาง ศูนย์ในเมือง