ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างสรรค์และส่งเสริมห้องสมุดเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างสรรค์และส่งเสริมห้องสมุดเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระหว่างเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ร่วมกับ
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบ การบริหารงานที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ และเพื่อสนองพระราชปณิธานในการคืนคนดีมีคุณค่ากลับสู่สังคม ดังพระราชกระแสที่ว่า “ถ้าสังคมไม่ให้โอกาส จะไม่มีคนดีกลับสู่สังคม” อันจะส่งผลต่อการ พัฒนาประเทศชาติต่อไป

#ขอบคุณภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์