ประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.
1 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ
6. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป
7. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์