เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 7 – 8 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรอบที่ 5 กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมณ ห้องประชุมออนไลน์ Microsoft Teams