ร่วมประชุมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง “การบริหารจัดการทดสอบ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ครั้งที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.40 น. – 11.30 น.
1. นางสาว วนิดา พูลเจริญ บุคลากรศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์
2. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมประชุมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง “การบริหารจัดการทดสอบ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ครั้งที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และดำเนินการทดสอบระบบ ที่จะจัดสอบในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting