เข้าร่วมประชุมและหารือทีมรับมือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมและหารือทีมรับมือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ในเมือง